Zobrazit otevírací dobu

Po 7:00 - 20:30

Út 7:00 - 20:30

St 7:00 - 20:30

Čt 7:00 - 20:30

Pá 7:00 - 20:30

So 15:45 - 20:00

Ne 15:45 - 20:00

PROVOZNÍ ŘÁD


P R O V O Z N Í   Ř Á D  


P A R K O V I Š T Ě

 • Vjezd a parkování je povoleno pouze pro osobní automobily do 3,5t celkové hmotnosti soupravy
 • Návštěvník
  • svým vjezdem na parkoviště souhlasí s provozním řádem parkoviště
  • je srozuměn s tím, že provozovatel neodpovídá za škody na zdraví a majetku třetích osob způsobených návštěvníkem.
 • Návštěvník je povinen
  • dbát, aby na parkovišti jeho činností nevznikla škoda.
  • zaparkovat dopravní prostředek pouze na k tomuto vyznačených místech a takto dodržovat určené rozestupy mezi vozidly
  • umístit a zabezpečit vozidlo tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu v parkování
 • Provozovatel parkoviště
  • neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle ani za škody způsobené poškozením vozidla.
  • neodpovídá za případné škody způsobené vyšší mocí, zejména pak zhoršení kvality povrchu parkovací plochy související se změnou počasí, nebo sněžením během provozu parkoviště.


P R O S T O R Y   G I B U - X - G Y M

 • Tento provozní řád upravuje vzájemné podmínky a vztahy mezi provozovatelem a členy spolku GIBU-X-GYM z.s., dále jen "návštěvník".
  Návštěvník si je vědom a souhlasí, že provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu. Návštěvník se tímto zavazuje, vždy se před vstupem seznámit a dodržovat aktuální provozní řád. Návštěvník stvrzuje svým vstupem, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto provozního řádu a zavazuje se tento dodržovat.
 • Členství v klubu není právně vymahatelné a provozovatel má právo členství v klubu zamítnout i před jeho vznikem, nebo ukončit kdykoliv v průběhu trvání bez udání důvodu. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno GIBU-X-GYM z.s., čí způsobit újmu.
 • Členství je nepřenosné a zpracovávají se tyto informace: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, email, telefon a fotografie. Data klientů se zpracovávají v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů „GDPR“
 • Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav návštěvníka. Každá návštěva GIBU-X-GYM z.s. je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy.
 • Je zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, infekce, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi výkon sportovních aktivit.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či škodu na vnesených věcech do prostor GIBU-X-GYM z.s.. PRO ÚSCHOVU CENNOSTÍ SLOUŽÍ BEZPEČNOSTNÍ BOXY V PROSTORÁCH RECEPCE.
 • Každý návštěvník GIBU-X-GYM z.s. tímto souhlasí, že na vlastní nebezpečí provozuje - účastní se bojových sportů a používá cvičební zařízení. Před užitím se přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevil závadu, je povinen ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 • Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru GIBU-X-GYM z.s., za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
 • Návštěvníci jsou všeobecně povinni chovat se v prostorách GIBU-X-GYM z.s. v souladu s dobrými mravy, neznečišťovat prostory, nalezené předměty odevzdat na recepci, nevodit do prostor zvířata, neodnášet vybavení a cvičební pomůcky patřící provozovateli a při cvičení dbát pokynů trenéra – instruktora. V případě nerespektování nařízení trenéra – instruktora, může být tento vykázán, a to bez možnosti náhrady škody.
 • Návštěvník bere na vědomí, že za vulgární a jinak obtěžující projevy během cvičení může být z prostor GIBU-X-GYM z.s. vykázán, a to bez možnosti náhrady škody.
 • Mladiství do 15 let, POUZE V DOPROVODU RODIČŮ/ JINÉ OSOBY STARŠÍ 18 LET ANEBO POD VEDENÍM TRENÉRA, NESMÍ SE V PROSTORÁCH POHYBOVAT BEZ DOZORU ODPOVĚDNÉ OSOBY. PROVOZOVATEL NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU.
 • Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci nebo obsluze.
 • ŠATNY A SPRCHY
  • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (batohů a tašek) mimo prostor šatny není v prostorách posilovny povoleno.
  • Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku, zavřít šatní dvírka a zanechat ji odemčenou, tzn. odevzdat na recepci zapůjčený zámek s klíčem od šatní skřínky.
  • Sprchove a vodovodní baterie jsou senzorové, tedy bezkontaktní, stačí před čidlem cca. 1-5 cm protáhnout ruku a takto lze pustit anebo zastavit vodu. 
  • ZÁKAZ HOLENÍ A PRANÍ VĚCÍ V UMÝVÁRKÁCH. V případě nedodržení může být ukončeno členství v klubu, bez možnosti náhrady škody.

 • Cvičební doba je časově omezena a za překročení této doby bude účtován poplatek
  • MULTISPORT KARTY: Pro držitele karty MultiSport je cvičební doba omezena následovně:
   • pro posilovnu na 90 minut, přičemž za překročení bude účtován poplatek 50 Kč za každých započatých 30-ti minut
   • pro bojovou zónu na 60 minut a za překročení bude účtován poplatek 100 Kč
  • Pro členy s roční pernamentkou je cvičební doba omezena na 180 minut, za překročení této doby bude zákazníkovi účtován poplatek 
  • Pro ostatni je cvičební doba omezena na 120 minut a za překročení této doby bude zákazníkovi účtován poplatek

 • POSLEDNÍ MOŽNOST VSTUPU DO GIBU-X-GYM z.s. JE 30 MINUT PŘED KONCEM PROVOZNÍ DOBY.
 • NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN OPUSTIT PROSTORY GIBU-X-GYM z.s. NEJDÉLE 10 MINUT PO UKONČENÍ PROVOZNÍ DOBY.
 • V prostorách GIBU-X-GYM z.s. platí přísný zákaz konzumování vlastních potravin a požívání alkoholických nápojů. Návštěvník bere na vědomí, že v případě porušení může být z prostor GIBU-X-GYM z.s. vykázán, a to bez možnosti náhrady škody.
 • V případě konzumace občerstvení na recepci platí přísný zákaz nošení sklenic do prostor posilovny a bojových sportů.
 • V případě, že návštěvník hrubým způsobem poruší provozní řád, bude vykázán, a to bez možnosti náhrady škody. Prostory jsou monitorovány kamerovým systémem za účelem bezpečnosti, ochrany zdraví a majektu, zabezpečení klientských údajů, více viz. vývěska na hlavních vstupních dveří. 

P O S I L O V N A

 • ČISTÁ SPORTOVNÍ OBUV - vstup pouze povolen v čisté sportovní obuvi
 • ZAKÁZ VNÁŠENÍ TAŠEK DO PROSTOR POSILOVNY
 • RUČNÍK PRO PODLOŽENÍ TRUPU TĚLA - HLAVY v případě kontaktu těla s posilovacími stroji (lavičky, sedadla, opěrky strojů). Z hygienických důvodů není vstup bez ručníku povolen. Ručník lze případně pořídit na recepci. 
 • NEODKLÁDAT ČINKY A OSY NA LAVIČKY
 • NEODHAZOVAT ČINKY A KOTOUČE NA ZEM. Je zakázáno pouštět činky a jednoručky z výšky na zem a také jejich pokládání na čalouněné části strojů a laviček.
 • NEBOUCHAT CIHLIČKAMI POSILOVACÍCH STROJŮ
 • NEPŘEMÍSŤOVAT VELKÉ OSY MIMO STANOVIŠTĚ
 • UKLÍZET NÁŘADÍ, KOTOUČE, ČINKY ATD. NA SVÉ MÍSTO
 • NEŠLAPAT V BOTECH NA ČALOUNĚNÍ A LAVIČKY
 • OBLEČENÍ:  - vstup pouze ve sportovním oblečení pro cvičení určeném, bez zipů, patenty apod., které by mohly poškodit čalounění
                      - po návštěvě bojových sportů je nutne vyměnit oblečení za suché
 • NAKLÁDACÍ OSY: při cvičení s nakládacími činkami vždy používat uzávěry nakládacích os z důvodů bezpečnosti
 • OČISTIT STROJE PO JEJICH POUŽITÍ, JE-LI TO TŘEBANávštěvník je povinen používat stroje a ostatní náčiní pouze k účelům tomu určeným a zachází s nimi šetrně a to tak, aby neohrozili ani sebe, ani ostatní návštevníky. jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojů a cvičebního vybavení je zakázáno. V případě, že cvičenec poškodí jakékoliv zařízení či vybavení GIBU-X-GYM z.s., je povinen způsobenou škodu uhradit !
 • Při cvičení s vyššími váhami je povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků. Návštěvníci mohou používat pouze zátěže odpovídající jejich možnostem a schopnostem.
 • Ve všech prostorách GIBU-X-GYM z.s. je zakázáno používat práškové magnesium
 • ŽÁDNÝ NÁVŠTĚVNÍK NESMÍ NA CIHLIČKOVÉ CVIČEBNÍ STROJE PŘIDÁVAT DALŠÍ ZÁVAŽÍ

B O J O V Á   Z Ó N A 

 • TATAMI: vstup na tatami pouze bez obuvi NA BOSO, anebo v boxerské obuvi
 • MMA OKTAGON: vstup pouze NA BOSO, jakákoliv obuv je zakázána
 • RUKAVICE, CHRÁNIČE, POMŮCKY: zákaz používání rukavic, chráničů a pomůcek, které znečišťují či poškozují podlahu, např. drolící se výplňe apod.

 

 

Naši partneři