Zobrazit otevírací dobu

Po 6:00 - 21:00

Út 6:00 - 21:00

St 6:00 - 21:00

Čt 6:00 - 21:00

Pá 6:00 - 21:00

So 8-12, 16:00-20:00

Ne 8-12, 16:00-20:00

PROVOZNÍ ŘÁD


 PROVOZNÍ ŘÁD

 • Vítáme Vás v objektu "CENTRUM BOJOVÝCH SPORTŮ & FITNESS"
 • VSTUP MOŽNÝ POUZE PRO ČLENY SPOLKU!
 • ČLENSTVÍ V KLUBU NENÍ PRÁVNĚ VYMAHATELNÉ A PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO ČLENSTVÍ V KLUBU ZAMÍTNOUT I PŘED JEHO VZNIKEM ANEBO UKONČIT KDYKOLIV V PRŮBĚHU TRVÁNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno spolku, narušovat provoz, kolektivní soužití, činnosti a aktivity spolku, či způsobit újmu.
 • Počet členů a druh členství v klubu může být regulován v závislosti na kapacitách jednotlivých sportovišť.
 • V případě dosažení kapacit členské základny nebudou přijímáni další členové.
 • Každý člen spolku má právo přispívat na činnost spolku přispěvky (dále jen příspěvky anebo poplatky) a obdržet výhody s tímto spojené

KAŽDÝ ČLEN SPOLKU:
a) musí závazně respektovat a řídit se tímto provozním řádem
b) používá cvičební stroje a zařízení na vlastní nebezpečí
c) účastní se bojových sportů a jiných aktivit na vlastní nebezpečí
d) zodpovídá za způsobené škody a tyto je povinnen uhradit
e) při vstupu uhradí kauci na zámek 30 Kč, která mu po vráceni zámku při odchodu vrácena

 

 

AKCEPTUJEME "MS" KARTU  
"MULTISPORT" dále jen "MS", "MULTISPORT BENEFIT" dále jen "MSB"

"MS" KARTA - pravidla pro vstup: 

 • Členství v klubu není právně vymahatelné a provozovatel má právo členství v klubu zamítnout i před jeho vznikem, nebo ukončit i kdykoliv v průběhu trvání bez udání důvodu.
 • V případe naplnění momentálních či celkových kapacit nebude nový "MS" člen přijat, či stávající "MS" člen vpuštěn, vyjma "MSB" členů, kteři mají garantovaný vstup.
 • Každý nový člen má právo se rozhodnout, zda požádá o status člentsví "MULTISPORT" bez výhod, anebo o členství "MULTISPORT BENEFIT" s výhodami, dále jen "MSB".
  Členství "MSB" je dobrovolné a je obzvláště výhodné pro členy, kteří jsou si vědomi, že budou pravidelně překračovat časové limity stanovené poskytovatelem karty "MS". "MSB" členové čerpají výhodu tím, že již při vstupu (za jimi plánované překročení časového limitu)  úhradí jednorázový poplatek, tedy poplatek jen za první překročení časového limitu a tímto jsou již zproštěni od všech poplatků za další překračování časových limitů.
 • Počet členů a druh členství v klubu může být regulován v závislosti na kapacitách jednotlivých sportovišť, kdy přednostní vstup mají zajištěný všichni "MSB" a "BENEFIT"  členové před ostatními druhy členství, obzvláště v případě naplnění kapacit.
 • Vstup možný pouze po uhrazení zálohy v hotovosti, vratné kauce na zámek od šatny
 • Časový limit je omezen, za překročení bude účtován poplatek:
  • za prvních 15 minut poplatek 30 Kč
  • za každých dalších započatých 30 minut poplatek 50 Kč
  • v případě účasti na skupinové lekci bude účtován pouze jeden jednorázový poplatek 150 Kč za překročení časového limitu
  • každý člen má právo si již při vstupu uhradit (v případě plánovaného překročení časového limitu) výše uvedený poplatek za překročení časového limitu a tímto se na něj nevztahují již žádné další poplatky za překračování dalších časových limitů  

 

P A R K O V I Š T Ě

 • Vjezd a parkování je povoleno pouze pro osobní automobily do 3,5t celkové hmotnosti soupravy
 • Návštěvník
  • svým vjezdem na parkoviště souhlasí s provozním řádem parkoviště
  • je srozuměn s tím, že provozovatel neodpovídá za škody na zdraví a majetku třetích osob způsobených návštěvníkem.
 • Návštěvník je povinen
  • dbát, aby na parkovišti jeho činností nevznikla škoda.
  • zaparkovat dopravní prostředek pouze na k tomuto vyznačených místech a takto dodržovat určené rozestupy mezi vozidly
  • umístit a zabezpečit vozidlo tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu v parkování
 • Provozovatel parkoviště
  • neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle ani za škody způsobené poškozením vozidla.
  • neodpovídá za případné škody způsobené vyšší mocí, zejména pak zhoršení kvality povrchu parkovací plochy související se změnou počasí, nebo sněžením během provozu parkoviště.

 • V PŘÍPADĚ OBSAZENÉHO PARKOVIŠTĚ GIBU-X-GYM V ČASE PŘED 17:00,
  JE NUTNÉ AUTO ZAPARKOVAT V PŘILEHLÝCH ULICÍCH,
  MIMO PARKOVIŠTĚ SOUSEDNÍCH FIREM, JINAK BUDE VOZIDLO ODTAŽENO A NÁKLADY BUDOU ÚČTOVÁNY VLASTNÍKOVI DANÉHO VOZIDLA

 • PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTI V PROSTORÁCH U SOUSEDA MAREK INDUSTRY
  • POVOLENO POUZE OD 17:00
  • PARKOVÁNÍ MOŽNÉ POUZE S PARKOVACÍ KARTOU VYSTAVENOU ZA OKNEM (obdržíte na recepci GIBU-X-GYM)
  • JINAK MŮZE BÝT VOZIDLO ODTAŽENO a náklady budou účtovány vlastníkovi daného vozidla
  • ZÁIAZ PARKOVÁNÍ NA PARKOVACÍM MÍSTĚ OZNAČENÝM "REZERVÉ"

P R O S T O R Y   G I B U - X - G Y M

 • Tento provozní řád upravuje vzájemné podmínky a vztahy mezi provozovatelem a členy spolku GIBU-X-GYM z.s., dále jen "návštěvník".
  Návštěvník si je vědom a souhlasí, že provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu. Návštěvník se tímto zavazuje, vždy se před vstupem seznámit a dodržovat aktuální provozní řád. Návštěvník stvrzuje svým vstupem, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto provozního řádu a zavazuje se tento dodržovat.
 • Členství v klubu není právně vymahatelné a provozovatel má právo členství v klubu zamítnout i před jeho vznikem, nebo ukončit kdykoliv v průběhu trvání bez udání důvodu. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno spolku, narušovat provoz, kolektivní soužití, činnosti a aktivity spolku, či způsobit újmu.
 • Členství je nepřenosné a zpracovávají se tyto informace: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, email, telefon a fotografie. Data klientů se zpracovávají v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů „GDPR“
 • Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav návštěvníka. Každá návštěva GIBU-X-GYM je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy.  
 • Je zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, infekce, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi výkon sportovních aktivit.
 • Návštěvník osobně zodpovídá za způsobené škody na majetku provozovatele, kdy kardio a posilovací stroje mají výrobcem omezenou maximální nosnost osoby na max. 120 kg, což je současně pro návštěvníka i váhovým limitem pro vstup do posilovny. V případě překročení váhového či výškového limitu 2m je vstup přísně zákázán. 
 • Je zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, infekce, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi výkon sportovních aktivit.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či škodu na vnesených věcech do prostor GIBU-X-GYM. PRO ÚSCHOVU CENNOSTÍ SLOUŽÍ BEZPEČNOSTNÍ BOXY V PROSTORÁCH RECEPCE.
 • Každý návštěvník GIBU-X-GYM tímto souhlasí, že na vlastní nebezpečí provozuje - účastní se bojových sportů a používá cvičební zařízení. Před užitím se přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevil závadu, je povinen ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 • Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru GIBU-X-GYM, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
 • Návštěvníci jsou všeobecně povinni chovat se v prostorách GIBU-X-GYM v souladu s dobrými mravy, neznečišťovat prostory, nalezené předměty odevzdat na recepci, nevodit do prostor zvířata, neodnášet vybavení a cvičební pomůcky patřící provozovateli a při cvičení dbát pokynů trenéra – instruktora. V případě nerespektování nařízení trenéra – instruktora, může být tento vykázán, a to bez možnosti náhrady škody.
 • Návštěvník bere na vědomí, že za vulgární a jinak obtěžující projevy během cvičení může být z prostor GIBU-X-GYM vykázán, a to bez možnosti náhrady škody.
 • Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci nebo obsluze.
 • ŠATNY A SPRCHY
  • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (batohů a tašek) mimo prostor šatny není v prostorách posilovny povoleno.
  • Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku, zavřít šatní dvírka a zanechat ji odemčenou, tzn. odevzdat na recepci zapůjčený zámek s klíčem od šatní skřínky.
  • Sprchove a vodovodní baterie jsou senzorové, tedy bezkontaktní, stačí před čidlem cca. 1-5 cm protáhnout ruku a takto lze pustit anebo zastavit vodu. 
  • ZÁKAZ HOLENÍ A PRANÍ VĚCÍ V UMÝVÁRKÁCH. V případě nedodržení bude ukončeno členství v klubu, bez možnosti náhrady škody.
 • POSLEDNÍ MOŽNOST VSTUPU DO GIBU-X-GYM JE 30 MINUT PŘED KONCEM PROVOZNÍ DOBY.
 • NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN OPUSTIT PROSTORY GIBU-X-GYM NEJDÉLE 10 MINUT PO UKONČENÍ PROVOZNÍ DOBY.
 • V prostorách GIBU-X-GYM platí přísný zákaz konzumování vlastních potravin a požívání alkoholických nápojů. Návštěvník bere na vědomí, že v případě porušení může být z prostor GIBU-X-GYM vykázán, a to bez možnosti náhrady škody.
 • V případě konzumace občerstvení na recepci platí přísný zákaz nošení sklenic do prostor posilovny a bojových sportů.
 • V případě, že návštěvník hrubým způsobem poruší provozní řád, bude vykázán, a to bez možnosti náhrady škody. Prostory jsou monitorovány kamerovým systémem za účelem bezpečnosti, ochrany zdraví a majektu, zabezpečení klientských údajů, více viz. vývěska na hlavních vstupních dveří. 

 

P O S I L O V N A

Pro vstup do posilovny musí cvičenec dosáhnout minimálně věku 15 let.
Vyjímka může být udělena pouze předsedou spolku v závíslosti na fyzické a pohybové vyspělosti daného jedince - sportovce, a to pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

 • ČISTÁ SPORTOVNÍ OBUV - vstup povolen pouze v obuvi, čisté indoorové sportovní obuvi, jinak bude cvičenec vykázán.
 • ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ NÁPOJŮ NA STROJE
 • VSTUP POUZE S RUČNÍKEM, RUČNÍK PRO PODLOŽENÍ TRUPU TĚLA - HLAVY v případě kontaktu těla s posilovacími stroji (lavičky, sedadla, opěrky strojů).
  Z hygienických důvodů není vstup bez ručníku povolen. Ručník si lze případně pořídit či zapůjčit na recepci. 
 • ZAKÁZ VNÁŠENÍ TAŠEK DO PROSTOR POSILOVNY
 • NEODHAZOVAT ČINKY A KOTOUČE NA ZEM, v případě rozpažování s jednoručkami tyto okládat přes nohy-kolena na zem. 
  Je zakázáno pouštět činky a jednoručky na zem.
 • CIHLIČKOVÉ POSILOVACÍ STROJE
  • NEBOUCHAT CIHLIČKAMI POSILOVACÍCH STROJŮ 
  • ŽÁDNÝ NÁVŠTĚVNÍK NESMÍ NA CIHLIČKOVÉ STROJE NIJAK PŘIDÁVAT A ANI ZAVĚŠOVAT PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ !!!
   V TAKOVÉMTO PŘÍPADĚ BUDE TENTO NÁVŠTĚVNÍK VYKÁZÁN, BEZ MOŽNOSTI DALŠÍHO VSTUPU a bude ukončeno členství v klubu, bez možnosti náhrady škod

 • NEODKLÁDAT ČINKY A OSY NA LAVIČKY
  Zákaz odkládání na čalouněné části strojů a laviček.

 • NAKLÁDACÍ VELKÉ OSY
  • NEPŘEMÍSŤOVAT VELKÉ OSY MIMO STANOVIŠTĚ
  • MRTVÉ TAHY s možností odhazování na zem je možné cvičit na stanovišti v přizemí  
  • ZAJIŠŤOVAT VELKE OSY UZÁVĚRY, při cvičení s nakládacími činkami vždy používat uzávěry nakládacích os z důvodů bezpečnosti
 • ÚKLID
  • UKLÍZET NÁŘADÍ, KOTOUČE, ČINKY ATD. NA SVÉ MÍSTO
  • VEŽE V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÉHO ADAPTÉRU, NUTNÉ VRÁTIT PŮVODNÍ ADAPTÉR ZPĚT
 • NEODKLÁDAT OSY A ČINKY NA LAVIČKY 
 • NEŠLAPAT V BOTECH NA ČALOUNĚNÍ A LAVIČKY
 • NÁPOJE - PITÍ ODKLÁDAT DO POLIČEK KOLEM SLOUPŮ, ANEBO NA PARAPETY KOLEM HALY, UZAVÍRAT NÁPOJE PROTI VYLITÍ
 • OBLEČENÍ
  • vstup pouze ve sportovním oblečení pro cvičení určeném, bez zipů, patenty apod., které by mohly poškodit čalounění
  • po tréninku v bojové zóně pokud má cvičenec pernamentku i s oprávněním vstupu do posilovny, je nutne vyměnit oblečení za suché, jinak platí přísný zákaz vstupu do posilovny
 • HYGIENA: OČISTIT STROJE PO JEJICH POUŽITÍ.
 • BEZPEČNOST: Při cvičení s vyššími váhami je povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků. Návštěvníci mohou používat pouze zátěže odpovídající jejich možnostem a schopnostem.
 • Návštěvník je povinen používat stroje a ostatní náčiní pouze k účelům tomu určeným a zachází s nimi šetrně a to tak, aby neohrozili ani sebe, ani ostatní návštevníky.
  Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojů a cvičebního vybavení je zakázáno.
 • Ve všech prostorách GIBU-X-GYM je zakázáno používat práškové i tekuté magnesium
 • V PŘÍPADĚ, ŽE CVIČENEC POŠKODÍ JAKÉKOLIV ZAŘÍZENÍ ČI VYBAVENÍ GIBU-X-GYM, JE POVINEN ZPŮSOBENOU ŠKODU UHRADIT !

B O J O V Á   Z Ó N A

 • TATAMI: vstup na tatami pouze bez obuvi NA BOSO, anebo v boxerské obuvi
 • MMA OKTAGON: vstup pouze NA BOSO, jakákoliv obuv je zakázána
 • RUKAVICE, CHRÁNIČE, POMŮCKY: zákaz používání rukavic, chráničů a pomůcek, které znečišťují či poškozují podlahu, např. drolící se výplňe apod.

 

 

Naši partneři